Автор Тема: подборка статей Бабич Т.Ю. о пользе партнерских родов (перевод рус. после ориг.)  (Прочитано 8744 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
Адаптаційні зміни в активній фазі пологів у жінок, які народжували при підтримці чоловіка і традиційно, залежно від їхнього рівня суб'єктивного контролю
Т.Ю. Бабич
Донецький національний медичний університет ім. М.Горького

Адаптационные изменения в активной фазе родов у женщин, которые рожали при поддержке мужа и традиционно, в зависимости от их уровня субъективного контроля.

Резюме. Проведене дослідження функціонального стану стрес-реалізучої та стрес-лімітуючої систем в активній фазі пологів показало, що у жінок, які народжували при підтримці чоловіка, вміст гормонів стресу був достовірно нижчим, ніж у тих, хто народжував традиційно, а стреслімітуючих гормонів - достовірно вищими. При цьому більш глибокі зміни відмічалися у роділь з екстернальним та інтернальним типами суб'єктивного контролю. Показано, що усереднені дані не можуть бути використані для виявлення істинної природи емоційного стресу і його впливу на перебіг та завершення пологів.

Резюме. Проведенное исследование функционального состояния стресс-реализующей и стресс-лимитирующей систем в активной фазе родов показало, что у женщин, рожавших при поддержке мужа, содержание гормонов стресса было достоверно ниже, чем у тех, кто рожал традиционно, а стресс-лимитирующих гормонов — достоверно выше. При этом более глубокие изменения отмечались у рожениц с экстернальным и интернальным типами субъективного контроля. Показано, что усредненные данные не могут быть использованы для выявления истинной природы эмоционального стресса и его влияния на течение и исход родов.

Summary. The current assignment of stress-realizing and stress-limiting functional systems in active delivery phase showed, that the hormone stress level was higher in women without support, and the stress-limiting hormone level was higher in women with husband support. More deeper changes were in women with external and internal subjective control types. Thus, the average data can't be used for viral nature of emotional stress and its influence to the delivery durations and outcomes.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 18:12:38 от Miles »
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
Вступ
Введение

   Пологи — складний, багатоланковий процес, що супроводжується не тільки мобілізацією фізичних сил роділлі, але й великим нервовим напруженням, почуттям страху та болю, з виникненням яких включаються усі захисні та компенсаторні механізми організму жінки. Вегетативна нервова система є однією з провідних регуляторних систем в організації адаптаційних реакцій у відповідь на вплив стресогенних факторів, забезпечуючи готовність до додаткових активних дій за рахунок збалансованої взаємодії симпатичної та парасимпатичної ланок [1, 5, 7].

Роды - сложный,состоящий из многих звеньев процесс, который сопровождается не только мобилизацией физический сил роженицы, но и большим нервным напряжением, чувством страха и боли, с возникновением которых включаются все защитные и компенсаторные механизмы в организме женщины. Вегетативная нервная система является одной из основных регуляторных систем в организации адаптационных реакций в ответ на влияние стресогенных факторов, обеспечивая готовность к дополнительным активным действиям за счет сбалансированного взаимодействия симпатического и парасимпатического звеньев [1, 5, 7].

   Симпатоадреналова система знаходиться у тісній взаємодії з адренокортикальними структурами наднирників, які виробляють кортикостероїди у відповідь на викид катехоламінів. Вищу регуляцію процесу пологів здійснюють гіпоталамус, структури лімбічного комплексу, мигдалевидні ядра і коркові утворення в скроневих частках великих півкуль головного мозку. Перед пологами зростає інтенсивність міжпівкульових зв'язків, що посилює координацію імунноїгемостатичної, нейроендокринної та соматичної функцій. Таким чином організм матері готується до подолання тяжкого та небезпечного процессу пологів [2, 5].

Симпатоандреналиновая система находится в тесном взаимодействии с адренокортикальными структурами надпочечников, которые вырабатывают кортикостероиды в ответ на выброс катехоламинов. Высшую регуляция процесса продов осуществляют гипоталамус, структуры лимбического комплекса, миндалевидные ядра и образования коры в височных частях больших полушарий головного мозга. Перед родами возрастает интенсивность межполушарных связей, что усиливает координацию иммуногемостатической, нейроэндокринной и соматической функций. Таким образом организм матери готовится к преодолению опасного процесса родов [2, 5].

   В останній час велика увага приділяється вивченню особливостей вегетативної нервової системи під час пологів, оскільки саме від її функціонального стану залежить розвиток таких ускладнень, як порушення скоротливої функції матки і, відповідно, розвиток слабкості або дискоординації пологової діяльності, кровотечі, дистресу плода.

 В последнее время большое внимание уделяется изучению особенностей вегетативной нервной системы во время родов, поскольку именно от ее функционального состояния зависит развитие таких осложнений, как нарушение сократительной деятельности матки и, соответственно, развитие слабости или дискоординации родовой деятельности, кровотечения, дистресса плода.
 
    В основі складних психофізіологічних змін, що забезпечують процес адаптації, лежать відомі нейрогуморальні реакції, які є фізіологічною сутністю емоційного стресу, і, передусім, збудження нейромедіаторних систем головного мозку та гіпоталамо!гіпофізарно!наднирникової системи. В той же час, стійкість до емоційного стресу в значному ступені залежить від індивідуальних психологічних особливостей жінки, її суб'єктивної оцінки подій, які відбуваються і будуть відбуватися.

В основе сложных психофизиологических изменений, которые обеспечивают процесс адаптации, лежат известные нейрогуморальные реакции, которые являются физиологической сущностью эмоционального стресса, и, прежде всего, возмуждения нейромедиаторных систем головного мозга и гипоталамо-гапофизарно-надпочечниковой системы. В тоже время, устойчивость к эмоциональному стрессу в значительной степени зависит от индивидуальных психологических особенностей жизни, ее субъективной оценки действий, которые происходят и будут происходить.

   Мета роботи — оцінити зміни стану стрес!реалізучої та стрес!лімітуючої систем в активній фазі пологів залежно від рівня суб'єктивного контролю значущих життєвих ситуацій у жінок, які народжували при підтримці чоловіка або традиційно.

Цель работы - оценить изменения состояния стресс-реализующей и стресс-лимитирующей систем в активной фазе родов в зависимости от уровня контроля значимых жизненных ситуаций у женщин, которые рожали при поддержке мужа или традиционно.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 18:13:33 от Miles »
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
Матеріал і методи дослідження
Материал и методы исследования

   У дослідження були включені 386 жінок, які під час вагітності спостерігалися, а потім народжували у Донецькому регіональному центрі охорони материнства та дитинства. Серед учасниць 238 народжували за підтримки чоловіка (основна група), а 148 – без такої (традиційно), тобто під час переймів та пологів отримували лише медичну допомогу (група порівняння).

В исследование были включены 386 женщин, которые во время беременности наблюдались, а затем рожали в Донецком региональной центре охраны материнства и детства. Среди участниц 238 рожали при поддержке мужа (основная группа), а 148 - без нее (традиционно), то есть во время схваток и потуг получали лишь медицинскую помощь (контрольная группа).

    Для визначення рівня контролю особи в різних сферах життєдіяльності був використаний тест-опитувальник рівня суб'єктивного контролю Е.Ф. Бажина і співавт. [3].

Для определения уровня контроля личности в разных сферах жизнедеятельности был использован тест - опросник уровня субъективного контроля Е.Ф. Бажина и соавторов. [3].

    Слід зазначити, що індивідуально!психологічна характеристика є досить сталою особистою якістю людини, що слабко піддається змінам.

Следует отметить, что индивидуально-психологическая характеристика является достаточно устойчивым качеством человека, которое слабо поддается изменениям.

    Рівень суб'єктивного контролю в обстежених жінок оцінювався як інтернальний, нормальний і екстернальний. При нормальному рівні людина адекватно оцінює свою роль у розвитку подій, що відбуваються в її житті, а також припускає вплив на них зовнішніх факторів, які від неї не залежать. Якщо рівень суб'єктивного контролю перевищує нормальний, це свідчить про наявність у людини внутрішнього (інтернального) контролю, при якому відповідальність за події особа, в більшій мірі, приймає на себе, пояснюючи їх своєю поведінкою, характером, здібностями. Якщо рівень суб'єктивного контролю нижчий, ніж нормальний, це свідчить про наявність у особи зовнішнього (екстернального) контролю, при якому домінує схильність приписувати події, що відбуваються, зовнішнім факторам (довкіллю, долі, випадку тощо).

Уровень субъективного контроля у обследованных женщин оценивался как инернальный, нормальных и экстернальный. При нормальном уровне контроля человек адекватно оценивает свою роль в развитии событий, которые происходят в жизни, а также предполагает влияние на них внешних факторов, которые от нее не зависят. Если уровень субъективного контроля превышает нормальный, это свидетельствует про наличие у человека внутреннего (интернального) контроля, при котором ответственность за события человек, в большей степени, берет на себя, объясняя их своим поведением, характером, способностями. Если уровень субъективного контроля ниже, чем нормальный, это свидетельствует о наличии у человека внешнего (экстернальлного) контроля, при котором доминирует склонность приписывать события, которые просиходят, внешним факторам (окружению, судьбе, случаю и т.д.).

    Залежно від виявленого рівня суб'єктивного контролю всіх жінок поділили на підгрупи: з нормальним рівнем — 97 жінок основної групи і 68 групи порівняння, з екстернальним — 76 і 34 осіб, відповідно, з інтернальним — 65 і 46.

В зависимости от выявленного уровня субъективного контроля всех женщин разделили на подгруппы: с нормальным уровнем -  97 женщин основной группы и 68 контрольной, с экстернальным - 76 и 34, соответственно, с интернальным 65 и 46.

    У всіх жінок під час вагітності (37–40 тижнів гестації) та під час активної фази пологів визначалися концентрації кортизолу, адреналіну (А), норадреналіну (НА), серотоніну та β!ендорфіну в плазмі крові методом твердофазного імуноферментного аналізу з використанням відповідних тест!систем і контрольних сироваток.

У всех женщин во время беременности (37-40 недель гестации) и по время активного периода родов определялись концентрации кортизола, андреналина (А), норандреналина (НА), серотонина и эндорфина в плазме крови методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием соответствующих тест-систем и контрольных сывороток.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 18:15:45 от Miles »
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
Результати досліджень та їх обговорення
Результаты исследования и их обсуждение

   При визначенні вмісту гормонів під час вагітності достовірної різниці між основною та групою порівняння як за загальним вмістом, так і за підгрупами виявлено не було.

При определении гормонов во время беременности достоверной разницы между основной и контрольной группами как по общему содержания, так и по подгруппам выявлено не было.

    Загальний рівень кортизолу у жінок основної групи в пологах склав 1671,15±13,45 нмоль/л і не відрізнявся від такого в групі порівняння (1686,65±51,39 нмоль/л), але в обох групах відмічалося його збільшення в 1,3 рази у порівнянні із значеннями під час вагітності (рисунок).

Общий уровень кортизола у женщин основной группы в родах составил 1671,15±13,45 нмоль/л и не отличался от уровня в контрольной группе   (1686,65±51,39 нмоль/л), но в обоих группах отмечалось его увеличение в 1,3 раза в сравнении со значениями во время беременности (см. рисунок).   Під час аналізу результатів між підгрупами були виявлені достовірні різниці показників. Так, в основній групі у жінок інтернального типу середній вміст кортизолу становив 1538,27±17,94 нмоль/л і був нижчим, ніж у роділь з екстернальним і нормальним локус!контролем. Поряд із цим, у роділь екстернального типу він був вищим у порівнянні з жінками з нормальним локус!контролем (p<0,05).

Во время анализа результатов между подгруппами была выявлены достоверная разница показателей. Так, в основной группе у женщин интернального типа среднее содержания кортизола составило 1538,27±17,94 нмоль/л и было ниже, чем у родильниц с экстернальным и нормальным локус-контролем*. Вместе с тем, у родильниц экстернального типа он был выше в сравнении с женщинами с нормальным локус-контролем (p<0,05).

* Локус контроля  — понятие в психологии, характеризующее свойство личности приписывать свои успехи или неудачи внутренним, либо внешним факторам.

   Така ж тенденція спостерігалася і в групі порівняння, де концентація кортизолу у роділь екстернального типу перевищувала таку у обстежених із нормальним локус-контролем (p<0,05), а у жінок інтернального типу вона була в 1,2 рази нижчою. Отже, показники вмісту кортизолу у жінок відповідних підгруп основної групи були достовірно нижчими, ніж в групі порівняння (таблиця).

Такая же тенденция наблюдалась и в группе сравнения, где концентрация кортизола у рожениц экстернального типа превышала этот показатель у женщин с нормальным локус-контролем (p<0,05), а у женщин интернального типа она была в 1,2 раза ниже. Следовательно, показатели содержания кортизола у женщин соответствующих подгрупп основной группы были достоверно ниже, чем в контрольной группе (таблица).

« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 17:53:53 от Miles »
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
Середній рівень НА в обох групах перед пологами не мав достовірних відмінностей і склав в основній групі 11949,29±273,97, а в групі порівняння — 12604,95± 275,82 пг/мл. Наприкінці активної фази пологів цей показник підвищився у всіх жінок (p<0,05), проте у роділь групи порівняння він був достовірно вищим, ніж в основній (рисунок). Таку ж тенденцію простежено і в усіх підгрупах основної групи (інтернальний, нормальний, екстернальний типи) та в групі порівняння. В основній групі у пацієнток інтернального типу вміст НА був нижчим, ніж у роділь з екстернальним і нормальним рівнем суб'єктивного контролю (p<0,05).

Средний уровень НА (норандреналина) в обеих группах перед родами не имел достоверных отличий и составил в основной группе 11949,29±273,97, а в контрольной группе - 12604,95± 275,82 пг/мл. В конце активной фазы родов этот показатель увеличился у всех женщин (p<0,05), однако к рожениц контрольной группы он был достоверно выше, нежели в основной (рисунок). Подобная тенденция прослеживается во всех подгруппах основной группы (интернальный, нормальный, экстернальный типы) и в контрольной группе. В основной группе у пациенток интернального типа содержание НА было ниже, чем у родильниц с экстернальным и нормальным уровнем субъективного контроля (p<0,05). 
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 18:13:30 от Miles »
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
 Найбільш значні зміни були виявлені при дослідженні рівня адреналіну. Так, на тлі загального підвищення концентрації цього гормону у порівнянні з таким під час вагітності (в основній групі — у 1,3 рази, в групі порівняння — 1,6), в підгрупах інтернального типу цей показник був вищим в 3,4 і 2,7 рази відповідно, ніж у жінок із нормальним рівнем суб'єктивного контролю (рисунок). При цьому роділлі основної групи з нормальним рівнем локус-контролю мали достовірно меншу концентрацію А (в 1,4 рази), ніж жінки групи порівняння з аналогіним рівнем суб'єктивного контролю. У роділь екстернального типу показники А також були достовірно вищими у порівнянні з жінками нормального типу контролю, як в основній (6704,92±232,82 і 3115,85±92,68 пг/мл відповідно), так і в групі порівняння (7918,54±137,41 і 4384,75±132,03 пг/мл). Такі ж тенденції відмічалися при оцінці коефіцієнту А/НА: відмінність даного показника у бік підвищення у порівнянні з таким у жінок нормального рівня суб'єктивної оцінки мали роділлі основної групи та групи порівняння: з інтернальним типом — в 3,4 і 2,7 рази відповідно, з екстернальним — в 2,1 і 1,4 рази (таблиця).

Наиболее значительные изменения были выявлены при исследовании уровня адреналина. Так, на фоне общего повышения концентрации этого гормона в сравнении с уровнем во время беременность (в основной группе -  в 1,3 раза, в контрольной группе – 1,6), в подгруппах интернального типа этот показатель был ваше в 3,4 и 2,7 раза соответственно, чем у женщин с нормальным уровнем субъективного локус-контроля (рисунок). При этом родильницы основной группы с нормальным уровнем локус-контроля имели достоверно меньшую концентрацию адреналина (в 1,4 раза), чем женины контрольной группы с аналогичным уровнем субъективного контроля. У рожениц экстернального типа показатели адреналина также была достоверно выше в сравнении с эензинами нормального типа контроля, как в основной (6704,92±232,82 и 3115,85±92,68 пг/мл соответственно), так и в контрольной группе (7918,54±137,41 и 4384,75±132,03 пг/мл). Такие же тенденции отмечаются при оценке коэффициента адреналин/норадреналин: отличие данного показателя в сторону повышения в сравнении с таким у женщин нормального уровня субъективной оценки имели роженицы основной группы и группы сравнения: с интернальным типом – в 3,4 и 2,7 раза соответственно, с эстернальным – в 2,1 и 1,4 раза (таблица).
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 18:52:56 от Miles »
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
Таким чином, аналіз отриманих результатів дослідження показав, що в активній фазі пологів спостерігається загальне підвищення активності показників симпатоадреналової системи в обстежених жінок. Під час дії на організм екстремальних факторів (в нашому випадку — пологів) неспецифічні реакції стресу спрямовані, передусім, на стимуляцію енергетичного забезпечення пристосувальних процесів, у якому провідну роль відіграють катехоламіни та глюкокортикоїди, ща надходять у кров у великій кількості. Кортизол прямо або опосередковано регулює всі види обміну речовин і фізіологічні функції, підвищує чутливість адренорецепторів до катехоламінів, збільшує синтез адреналіну в наднирниках. Адреналін, у свою чергу, підвищує збудливість нервової системи, швидкість рефлекторних процесів і ефективність пристосувальних реакцій. Норадренергічні нейрони блакитної плями мосту мозку, утворюючи численні колатералі у спинному мозку і стовбурі, мозочку, таламусі, мигдалинах, гіпокампі і корі великих півкуль разом із дофамінергіченими нейронами середнього мозку утворюють медіальний пучок, із збудженням якого пов'язано виникнення емоцій. Ці нейрони активізуються при стресовій ситуації, причому їхня модулююча дія спрямована не на стимуляцію, а на зменшення активності тих ділянок мозку, які вони іннервують. Від передньої частки гіпоталамусу нервовими відгалудженнями відбувається активація гіпофізу, який виробляє окситоцин і вазопресин [2]. Саме цей механізм із початком переймів змінює спрямування обміну речовин, при цьому зростає інтенсивність біохімічних реакцій для енергозабезпечення матки, яка впродовж багатьох годин пологової діяльності безперервно скорочується, розслаблюється і знову скорочується.

    Емоції, що виникають у цей період, відіграють у цьому процесі важливу роль. Страх і очікування сильного болю в пологах, безумовно, негативні емоції, що визначають розвиток усього комплексу соматовегетативних проявів.

    При тривалих, негативних емоційних станах, які повторюються багатократно, нейромедіаторна інтеграція емоційного збудження може приймати застійну форму, що породжує емоційний стрес.

   У досліджуваних нами групах рівень стресу був більш виражений у жінок, які народжували традиційно (група порівняння). При аналізі в підгрупах цієї групи у роділь екстернального типу відмічалися високі концентрації адреналіну (р<0,05) та кортизолу у порівнянні з жінками з нормальним рівнем суб'єктивної оцінки, що свідчить про напруження систем адаптації. У жінок інтернального типу спостерігалася інша картина: на тлі значного підвищення рівня адреналіну вміст кортизолу був зниженим, що ілюструє ознаки розвитку дистресу. Таку ж тенденцію було виявлено в основній групі у жінок інтернального типу, але рівень А у них був достовірно нижчим, а кортизолу — вищим, ніж у групі порівняння. Роділлі екстернального типу основної групи мали більш значні ознаки стресу, ніж жінки з нормальною суб'єктивною оцінкою подій, що відбуваються, але показники А і кортизолу були достовірно
нижчими, ніж в групі порівняння. Такі різниці, на нашу думку, пов'язані із психоемоційними особливостями суб'єктивної оцінки і переживання важливої події в житті будь!якої жінки, тобто пологів.

   Відомо, що в процесі формування адаптаційних механізмів в організмі, крім гормонів стресу, також виробляються речовини антистресового захисту [4, 5]. Функціональний стан цієї системи у жінок, які приймали участь у дослідженні, оцінювався за вмістом серотоніну і β!ендорфіну.

    Серотонін є нейротрансмітером як для центральної нервової системи, так і периферійних тканин. Кількість серотонінергічних нейронів у мозку невелика. В той же час дана система відрізняється різноманітністю рецепторів (на сьогодні відомо 16 типів), які розрізняються за своєю побудовою та властивостями. Серотонін перешкоджає проявам агресивної поведінки, гальмує передачу сигналів від рецепторів болю та є частиною антиноцицептивної системи, яка знижує поріг сприйняття болю, обмежує збудження адренергічних центрів, сприяє скороченню гладких м'язів судин, кишечника, сечовидільної системи, матки [2, 5, 7].

   У жінок основної групи середній показник концентрації серотоніну був достовірно вищим, ніж у таких групи порівняння — 278,53±6,02 проти 209,44±3,20 нг/мл відповідно, а найбільш низький його рівень спостерігався у роділь інтернального типу групи порівняння — 192,06±13,41 нг/мл. В основній групі у жінок з інтернальним типом контролю рівень серотоніну був достовірно вищим (p<0,05), але при цьому достовірно нижчим у порівнянні з роділлями екстернального та нормального локус!контролю цієї групи (таблиця).

   В основній групі співвідношення А/cеротонін у жінок інтернального типу також було достовірно вищим у порівнянні з жінками нормального та екстернального рівня суб'єктивного контролю — 43,53±1,18 проти 10,80±0,80 і 25,69±1,35 відповідно, в групі порівняння зберігалася така ж тенденція, але показники були достовірно вищими — 62,45±1,94 проти 18,90±0,59 і 35,91±1,36.

   Підвищення концентрації серотоніну в крові роділь, на думку авторів, носить компенсаторний характер. Організм таким чином обмежує надмірне збудження адренергічних центрів і перешкоджає розвитку вираженої стресової реакції. Однак зниження цього показника у жінок інтернального типу як в основній, так і в групі порівняння свідчить про недостатність компенсаторних можливостей та імовірний розвиток дистресу.

   Опіоїдні пептиди, одним з яких є β!ендорфін, виконують роль медіаторів і модуляторів синаптичної передачі, забезпечують функцію протибольової системи мозку.

   Крім того, вони беруть участь у регулюванні адаптивної поведінки і реакції організму на стрес, модулюють виведення гормонів адено- і нейрогіпофізу. Їх синтез збільшується при певних емоціональних станах, стресі, тривалих фізичних навантаженнях, у вагітних перед пологами і в пологах, що призводить до підвищення рівня больової чутливості. Баланс між відчуттям болю і суб'єктивною оцінкою встановлюється за допомогою лобних ділянок мозку, що беруть участь у процесі сприйняття больових імпульсів [2, 5, 6].

   Рівень β-ендорфіну у роділь всіх підгруп основної групи був достовірно вищим, ніж в групі порівняння, і достовірно відрізнявся тільки у жінок з екстернальним та нормальним типами (таблиця).

   Організм людини є складною саморегулюючою системою, якій притаманна регуляція життєвих процесів, що дозволяє пристосовуватися до умов існування, які постійно змінюються. Він сам обирає та підтримує величезну кількість функцій, змінює їх залежно від власних потреб, що дозволяє забезпечувати оптимальний характер функціонування всіх органів і систем.

    Таким чином, під впливом емоціогенних стимулів на тлі існуючих біологічних або соціальних потреб та імовірнісної оцінки їхнього задоволення в мозку виникає нейромедіаторна інтеграція емоційного збудження, що визначає розвиток усього комплексу соматовегетативних проявів і формує певний рівень готовності та підтримки адекватної пологової діяльності. Стійкість до емоційного стресу в значному ступені залежить від індивідуальних особливостей процесів саморегулювання функціональних систем організму жінки.

Висновки

  Результати дослідження функціонального стану стрес-реалізучої та стрес-лімітуючої систем в активній фазі пологів показали, що у жінок, які народжували при підтримці чоловіка, вміст гормонів стресу був достовірно нижчим, ніж у пацієнток, які народжували традиційно.

   Поряд із цим, рівень стрес!лімітуючих гормонів був достовірно вищим, причому більш виражені зміни спостерігалися у роділь з екстернальним та інтернальним типами суб'єктивного контролю.

 Таким чином, можна зробити висновок, що усереднені дані не можуть бути використані для виявлення істинної природи емоційного стресу і його впливу на перебіг та завершення пологів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Нейрогуморальні механізми адаптації організму вагітної і плода до родового стресу / Дашкевич В.Є., Савченко С.Є., Янюта С.М. та ін. // Перинатологія та педіатрія. — 2001. — № 4. — С. 48—50.
2. Нормальная физиология человека: Учебник для высших учебнызаведений / Под ред. Б.И. Ткаченко. — 2!е изд., исп. и доп. — М.: ОАО «Издательство «Медицина»», 2005. — 928 с.
3. Практикум по психологии / Под ред. Г.С. Никифорова. — СПб.: Питер, 2005. — 352 с.
4. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александрова. — СПб.: Питер, 2007. — 464 с.
5. Обезболивание родов / Кулаков В.И., Серов В.Н., Абубакирова А.М. и др. — М.: Триада!Х, 2002. — 152 с.
6. Сидорова И.С. Физиология и патология родовой деятельности: Учебное пособие. — М.: Мед. информю агентство, 2006. — 240 с.
7. Юматов Е.А. Нейромедиаторная интеграция эмоционального возбуждения и механизмы устойчивости к стрессу // Вест. РАМН. — 1995. — № 11. — С. 9—16.
8. Янюта С.М., Присажнюк В.П. Особливості адаптації вагітних до дії хронічного психоемоційного стресу // Вісн. Наук. досліджень. — 2006. — № 2. — С. 95—96.
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
Таким образом, анализ полученных результатов исследования показал, что в активной фазе родов наблюдается общее увеличение активности показателей симпатоадреналовой системы у наблюдаемых женщин. Во время действия на организм экстремальных факторов (в нашем случае - родов) неспецифичные реакции стресса направлены, прежде всего, на стимуляцию энергетического обеспечения адаптационных процессов, в котором ведущую роль играют катехоламины и глюкокортикоиды, которые поступают в кровь в большом количестве. Кортизол прямо или косвенно регулирует все виды обмена веществ и физиологические функции, повышает чувствительность адренорецепторов к катехоламинам, увеличивает синтез адреналина в надпочечниках. Адреналин, в свою очередь, повышает возбудимость нервной системы, скорость рефлекторных процессов и эффективность приспособительных реакций. Норадренергические нейроны голубого пятна моста мозга, образуя многочисленные коллатерали в спинном мозге и стволе, мозжечке, таламусе, миндалинах, гиппокампе и коре больших полушарий вместе с дофаминергическими нейронами среднего мозга образуют медиальный пучок, с возбуждением которого связано возникновение эмоций. Эти нейроны активизируются в стрессовой ситуации, причем их модулирующее действие направлено не на стимуляцию, а на уменьшение активности тех участков мозга, которые они иннервируют. От передней части гипоталамуса нервными окончаниями происходит активация гипофиза, который вырабатывает окситоцин и вазопрессин [2]. Именно этот механизм с началом схваток меняет направление обмена веществ, при этом возрастает интенсивность биохимических реакций для энергообеспечения матки, которая на протяжении многих часов родовой деятельности непрерывно сокращается, расслабляется и снова сокращается.

Эмоции, возникающие в этот период, играют в этом процессе важную роль. Страх и ожидание сильной боли в родах, безусловно, негативные эмоции, определяющие развитие всего комплекса соматовегетативных проявлений.

    При длительных, негативных эмоциональных состояниях, которые повторяются многократно, нейромедиаторная интеграция эмоционального возбуждения может принимать застойную форму, что порождает эмоциональный стресс.

   В исследуемых нами группах уровень стресса был более выражен у женщин, рожавших традиционно (группа сравнения). При анализе в подгруппах этой группы у рожениц экстернального типа отмечались высокие концентрации адреналина (р <0,05) и кортизола по сравнению с женщинами с нормальным уровнем субъективной оценки, что свидетельствует о напряжении систем адаптации. У женщин интернального типа наблюдалась иная картина: на фоне значительного повышения уровня адреналина содержание кортизола был пониженным, что иллюстрирует признаки развития дистресса. Такая же тенденция была обнаружена в основной группе у женщин интернального типа, но уровень адреналина у них был достоверно ниже, а кортизола - выше, чем в группе сравнения. Роженицы экстернального типа основной группы имели более выраженные признаки стресса, чем женщины с нормальной субъективной оценкой происходящих событий, но их показатели адреналина и кортизола были достоверно
ниже, чем в группе сравнения. Такие различия, по нашему мнению, связаны с психо-эмоциональными особенностями субъективной оценки и переживания важного события в жизни любой женщины, то есть родов.

Известно, что в процессе формирования адаптационных механизмов в организме, кроме гормонов стресса, также производятся вещества антистрессовой защиты [4, 5]. Функциональное состояние этой системы у женщин, принимавших участие в исследовании, оценивался по содержанию серотонина и β-эндорфина.

Серотонин является нейротрансмиттером как для центральной нервной системы, так и периферийных тканей. Количество серотонинергических нейронов в мозге невелика. В то же время данная система отличается разнообразием рецепторов (на сегодня известно 16 типов), которые различаются по своему строению и свойствами. Серотонин препятствует проявлениям агрессивного поведения, тормозит передачу сигналов от рецепторов боли и является частью антиноцицептивной системы, которая снижает порог восприятия боли, ограничивает возбуждения адренергических центров, способствует сокращению гладких мышц сосудов, кишечника, мочевыделительной системы, матки [2, 5, 7] .
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
У женщин основной группы средний показатель концентрации серотонина был достоверно выше, чем в группе сравнения - 278,53 ± 6,02 относительно  209,44 ± 3,20 нг / мл соответственно, а наиболее низкий его уровень наблюдался в рожениц интернального типа группы сравнения - 192,06 ± 13,41 нг / мл. В основной группе у женщин с интернальним типом контроля уровень серотонина был достоверно выше (p <0,05), но при этом достоверно ниже по сравнению с роженицы экстернального и нормального локус-контроля этой группы (таблица).

В основной группе соотношение Адреналин / серотонин у женщин интернального типа также было достоверно выше в сравнении с женщинами нормального и экстернального уровня субъективного контроля  — 43,53±1,18 относительно 10,80±0,80 и 25,69±1,35, соответственно, в группе сравнения наблюдалась такая же тенденция, но показатели были достоверно выше — 62,45±1,94 относительно 18,90±0,59 и 35,91±1,36.

   Повышенная концентрация серотонина в крови рожениц, как думают авторы, носит компенсаторный характер. Организм таким образом ограничивает чрезмерное возбуждение адренергических центров и мешает развитию выраженной стрессовой реакции. Однако снижение этого показателя у женщин интернального типа как в основной, так и в контрольной группе свидетельствует про недостаточность компенсаторных возможностей и вероятное развития дистресса.

Опиоидные пептиды, одним из которых является β-эндорфин, выполняют роль медиаторов и модуляторов синаптической передачи, обеспечивающих функцию противоболевой системы мозга.

   Кроме того, они участвуют в регуляции адаптивного поведения и реакции организма на стресс, модулируют вывода гормонов адено-и нейрогипофиза. Их синтез увеличивается при определенных эмоциональных состояниях, стрессе, длительных физических нагрузках, у беременных перед родами и в родах, что приводит к повышению уровня болевой чувствительности. Баланс между ощущением боли и субъективной оценкой устанавливается с помощью лобных областей мозга, участвующих в процессе восприятия болевых импульсов [2, 5, 6].

  Уровень β-эндорфина в рожениц всех подгрупп основной группы были достоверно выше, чем в группе сравнения, и достоверно отличался только у женщин с экстернальным и нормальным типами (таблица).

   Организм человека является сложной саморегулирующейся системой, которой присуща регуляция жизненных процессов, что позволяет приспосабливаться к условиям существования, которые постоянно меняются. Он сам выбирает и поддерживает огромное количество функций, изменяет их в зависимости от собственных потребностей, что позволяет обеспечивать оптимальный характер функционирования всех органов и систем.
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
    Таким образом, под влиянием эмоциогенных стимулов на фоне существующих биологических или социальных потребностей и вероятностной оценки их удовлетворения в мозгу возникает нейромедиаторная интеграция эмоционального возбуждения, которая определяет развитие всего комплекса соматовегетативных проявлений и формирует определенный уровень готовности и поддержки адекватной родовой деятельности. Устойчивость к эмоциональному стрессу в значительной степени зависит от индивидуальных особенностей процессов саморегулирования функциональных систем организма женщины.

Выводы

  Результаты исследования функционального состояния стресс-реализующей и стресс-лимитирующей систем в активной фазе родов показали, что у женщин, рожавших при поддержке мужа, содержание гормонов стресса было достоверно ниже, чем у пациенток, рожавших традиционно.

   Наряду с этим, уровень стресс-лимитирующих гормонов был достоверно выше, причем более выраженные изменения наблюдались у рожениц с экстернальным и интернальным типами субъективного контроля.

 Таким образом, можно сделать вывод, что усредненные данные не могут быть использованы для выявления истинной природы эмоционального стресса и его влияния на ход и завершение родов.
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
теперь осталось изложить все это доступным научно-популярным языком ;D
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
собственно, самое главное в статье - при партнерских родах (когда муж присутствует на родах), в организме рожающей женщины вырабатывается меньше гормонов страсса, а больше гормонов, помогающих справиться со стрессом. в том числе сератонин (эмоциональный подъем, улучшение настроения) муж даже лучше шоколада))
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
еще ее статья на украинском
позитивное влияние поддержки мужа на течение и завершение родов у женщин
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Miles

 • WhatsApp +79167415630
 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Сообщений: 8,350
 • Москва
ее докторская диссертация на украинском снова-таки. очень бы хотелось все это перевести. как-нить займусь...
СІМЕЙНІ ПОЛОГИ: ПРОФІЛАКТИКА ТА ЗНИЖЕННЯ  АКУШЕРСЬКИХ І ПЕРИНАТАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ
Семейные роды: профилактика и снижение акушерских и перенатальных осложнений
God has no other hands than yours

Кто хочет сделать - находит тысячу способов, кто не хочет - тысячу причин...

bb 1 Луша, 06.07.1998, КС
bb 2 Леша, 31.01.2006, ЕР
bb 3 Туся, 13.09.2011, домашние ЕР
bb 4 Поляничка, 17.01.2017, домашние ЕР
bb5, bb6 25.01.2012, ЕР, двойня

Оффлайн Юла

 • Sr. Member
 • ****
 • Сообщений: 281
Т.Ю. Бабич
ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПОДДЕРЖКИ МУЖА НА ТЕЧЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ РОДОВ У ЖЕНЩИН

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького

Ключевые слова: женщина, роды, боль, стресс, адаптация, поддержка мужа

Роды, хотя и являются нормальной, естественной функцией организма женщины, в то же время являются достаточно серьезным испытанием для физического и психического состояния ее организма. На первый план выступают рефлексы, которые обеспечивают течение процесса родов, в то время как другие рефлексы, которые в это время не имеют решающего значения (пищевой, защитный и другие), тормозятся. Перед родами увеличивается ин-тенсивность межполушарных связей, что усиливает координацию иммун-ной, гемостатической, нейроэндокринной и соматических функций [5, 7, 9]. Представление, что роды – болезненный и нестерпимый процесс, является неимоверно стойким. Однако боль представляет собой сложное чувство, в котором болевая чувствительность объединяется с эмоциональным, психологическим компонентом. При одной и той же болевой чувствительности эмоциональный компонент может существенно изменяться, благодаря чему уровень боли увеличивается или уменьшается [1, 6, 8].
В последнее время особенное внимание уделяют изучению особенностей хода и результата родов в зависимости от различной акушерской и экстрагенитальной патологии, поскольку от этого зависит развитие таких осложнений, как нарушения сократительной функции матки, а соответственно развитие слабости или дискоординации родовой деятельности, кровотечение, дистресс плода [4, 9]. В то же время до настоящего момента не учитывается тот факт, что причиной развития данных осложнений в родах может стать и чрезмерное психоэмоциональное напряжение, чувство страха перед родами и болью.
Цель. Оценить течение и результат родов у женщин, которые рожали при поддержке мужа и традиционно.

Материалы и методы

В исследование вошли 386 женщин, которые во время беременности наблюдались, а потом рожали в Донецком региональном центре охраны ма-теринства и детства, из которых 238 рожали с поддержкой мужа (основная группа), а 148 женщин – без нее (традиционно), то есть во время схваток и потуг получали только медицинскую помощь (контрольная группа). У этих женщин оценен течение родов и их результат. Учитывались данные партограммы, введение вспомогательных лекарственных препаратов, медикаментозное обезболивание, осложнения в родах, оперативные вмешательства.
Статистическая обработка данных проведена на персональном компь-ютере Pentium IV с помощью стандартного пакета прикладных программ Ex-cel 2000 для Windows XP. Значимость разности частиц оценивалась методом углового преобразования Фишера.

« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 18:40:04 от Юла »


Оффлайн Юла

 • Sr. Member
 • ****
 • Сообщений: 281
Результаты исследования, их обсуждение

Нормальные роды в группе женщин, рожавших при поддержке мужа, были зарегистрированы в 82,4%, что достоверно чаще, чем в контрольной группе – 57,4% (р<0,05). Соответственно в 17,6 и 42,6% рожениц этих групп роды были осложненными (рис. 1). Дискоординацией и слабостью родовой деятельности роды осложнились в основной группе в 3,8 и 5,5% случаев, а в контрольной группе хотя и не достоверно, но чаще – в 8,8 и 23,6% соответ-ственно. В связи с этим у женщин, которые рожали без поддержки мужа (контрольная группа), в 2,6 раза чаще, чем у тех, которые рожали при поддержке мужа (основная группа), проводили коррекцию слабости и дискоординации родовой деятельности путем внутривенного капельного введения раствора окситоцина (5 ОД на 400 мл физраствора) по схеме, утвержденной указом МОЗ Украины №676 от 31.12.2009г. Из них у 7 (2,9%) женщин основной и 9 (6,1%) контрольной группы роды закончились операцией кесаревого сечения в связи с отсутствием эффекта от проведенного лечения и развитием дистресса плода в 5 (2,1%) и 6 (4,1%) случаях соответственно (рис. 2).
В последние годы отмечается увеличение числа повторых операций кесаревого сечения у женщин с рубцом на матке после предыдущего кесаревого сечения [2, 3]. Однако родоразрешение таких женщин через естественные родовые пути возможно и даже необходимо при правильной предродовой подготовке и адекватном медицинском скрининге.
Из 238 женщин основной группы 14 (5,9%) и из 148 женщин контроль-ной группы 4 (2,7%) имели состоятельный рубец на матке после предыдущей операции кесаревого сечения, и эти женщины высказали желание рожать че-рез естественные родовые пути. Состоятельный рубец характеризовался равномерностью, толщиной 5 мм и более, расположением в нижнем сегменте матки, отсутствием болезненности по рубцу и заживлением первичным натяжением. В родах у этих женщин применялись только физиологические методы обезболивания: массаж аккупунктурных точек, отвлекающие процедуры (душ, покачивание на мяче, музыка, ароматерапия и другое); стимуляция родовой деятельности не проводилась. Из 14 женщин основной группы у 12 (85,7%) роды произошли консервативно, а в 2 (14,3%) случаях – была прове-дена операция кесаревого сечения в связи с несостоятельностью рубца, кото-рая возникла в процессе родов (1 (7,1%) случай). В контрольной группе из 4 женщин 2 (50,0%) родили самостоятельно, а 2 (50,0%) – были родоразреше-ны путем операции кесаревого сечения из-за дистресса плода и слабости ро-довой деятельности.
Как показывает наш опыт, правильная подготовка семейной пары, разъяснение позитивных моментов родоразрешения через естественные ро-довые пути при наличии рубца на матке при условии отсутствии противо-показаний к такому родоразрешению даст паре возможность почувствовать радость материнства и отцовства с первых минут рождения ребенка.
У всех женщин с тазовым предлежанием плода роды произошли через естественные родовые пути с оказанием помощи по Цевьянову независимо от принвдлежности к группе (основная группа – 2,9%, контрольная группа – 3,4%).
Эпизиотомия была выполнена в 7,1% случаев у женщин основной группы и несколько чаще – 12,8% в контрольной группе, показаниями к ее выполнению были: дистресс плода, угроза разрыва промежности и случаи оказания помощи по Цевьянову (рис. 2). Некоторые авторы считают, что плановое выполнение эпизиотомии помогает избежать в послеродовом пе-риоде мионеврологических повреждений промежности, которые приводят к опущению половых органов или недержания мочи [11]. Противники рутинной эпизиотомии указывают на связанные с этой процедурой увеличение кровопотери, синдром боли, последующую диспареунию, а также увеличение инфекционной и хирургической заболеваемости [15]. На наш взгляд, какая либо акушерская операция должна проводиться только при на-личии явных показаний для ее выполнения. Вертикальное положение в родах дает возможность более физиологическому продвижению плода по родовому каналу, благоприятствует бережному растяжению тканей, что приводит к исключению плановой эпизиотомии. С другой стороны, наличие признаков выраженного напряжения тканей промежности и дистресс плода, безусловно, являются показаниями для проведения данной операции. В дальнейшем, от методики наложения швов на эпизиотомную рану и качества используемого шовного материала будет зависеть процесс ее заживления. Предложенная нами методика ушивания эпизиотомной раны дает наименьшее количество осложнений в послеродовом периоде [10].
Ручная ревизия полости матки в третьем периоде родов имела место в 10 (4,2%) случаев у рожениц основной группы и в 11 (7,4%) – в контрольной группе и проводилась по показаниям: дефект дольки плаценты, интимное прикрепление плаценты. Еще одной причиной данного вмешательства была раннее гипотоническое кровотечение, которое наблюдалось в одном случае у женщины из основной группы (0,4%) и в четырех (2,7%) – из контрольной группы. Проведение кюрретажа полости матки было показано при обрыве плодных оболочек и проведено 2,1 и 5,4% рожениц основной и контрольной групп соответственно (рис. 2).
Операция вакуум-экстракции плода была проведена из-за дистресса плода в одном случае у женщины, рожавшей при поддержке мужа (0,4%) и в двух случаях (1,4%) – рожавших традиционно, что не имело достоверной разницы (рис. 2).
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 18:41:27 от Юла »


Оффлайн Юла

 • Sr. Member
 • ****
 • Сообщений: 281
Практически все новорожденные имели оценку по шкале Апгар на первой минуте 6 баллов и выше (основная группа – 100%, контрольная группа – 98,6%), кроме двоих (1,4%) случаев асфиксии средней степени (5 баллов) у детей от матерей контрольной группы.
Естественные роды не гарантируют отсутствие боли. Болевые реакции являются типовым примером раздражения участка нервной системы с включением различных переферийных болевых рецепторов, которых много в рефлексогенных зонах шейки матки, родовых путей и других органов малого таза. Доказана связь между болевыми раздражителями, которые поступают из рецепторов шейки матки, и выделением окситоцина [6, 8, 12-14]. Болевые раздражения, поступающие из этих зон в высшие отделы головного мозга, проходят через ретикулярную формацию и гипоталамус. Именно тут болевые раздражения принимают высокое болевое напряжение, которое легко обрастает чувством страха, ожидания боли, прислушивания к ней. Кора головного мозга превращает чувство боли в страдание, то есть воплощает болевой рефлекс в психическую оболочку. Переход боли в страдание не является обязательным, но если это происходит, вся регуляция функций может оказаться под угрозой дезорганизации [6, 7, 9].
Понятие «болевая чувствительность» (ноцицепция) с физиологической точки зрения представляет собой восприятие организмом сильных стимулов. Объективная оценка боли очень сложна и может быть условно обозначена четырьмя степенями интенсивности: отсутствие боли, боль как сигнал, потом «болезнь» и «катастрофа». Физиологический смысл любой боли состоит в том, чтобы дать организму информацию про нарушение естественных про-цессов, привлечь внимание системы саморегуляции к возникшей проблеме [6, 7]. Роды сами по себе не являются чем-то разрушительным для организма женщины, это целиком естественный процесс.
Результаты многочисленных наблюдений и исследований позволили сформулировать представление про существование в организме антиноцицептивной системы, которая подавляет восприятие боли [7, 8]. Структуры, которые отвечают за эту функцию, находятся в разных отделах головного мозга. Медиаторами обезболивающих импульсов являются норадреналин, серотонин, эндрофины, энкефалины, γ-аминомасляная кислота, которые влияют на разные уровни болевой чувствительности. Они составляют своего рода нисходяющую систему контроля боли. Однако боль представляет собой более сложное чувство, в котором болевая чувствительность соединяется с эмоциональным, психологическим компонентом. При одной и той же болевой чувствительности эмоциональный компонент может существенно изменяться, благодаря чему увеличивая и уменьшая уровень боли. Боль в родах может приобретать характер «застойного» очага возбуждения, так называемой болевой доминанты, когда все внимание роженицы концентрируется только на чувстве боли. Сегодня доказано, что ощущать боль уровня «болезнь» нельзя, потому что это приводит к потерям нервных клеток в центральной нервной системе. В таких случаях производится обезболивание родов.
В нашем исследовании обезболивание проводилось 2% раствором промедола внутривенно в случаях выраженного болевого синдрома и при отсутствии эффекта от физиологических способов обезболивания: массажа аккупунктурных точек, активного движения и изменения положения тела, ис-пользования упражнений с мячом, джакузи и другое. Количество женщин, которые получили медикаментозное обезболивание в родах, в основной группе была в 2,2 раза меньше, чем в контрольной группе, и составило 15,1 и33,1% соответственно (рис. 2). Вероятно, именно присутсвие мужа, его ак-тивная помощь, психологическая и физическая поддержка, создание благоприятной атмосферы дает роженице возможность расслабиться, успокоиться, позволить своему организму функционировать в физиологическом ритме, поддерживая уровень боли в режиме «боль как сигнал» и вирабатывая достаточное количество окситоцина для адекватного течения процесса родов.

Выводы

1.   Полученные данные указывают на тот факт, что поддержка женщины мужем в родах позволяет создать для нее благоприятную атмосферу, которая помогает ее успокоению, расслаблению, что позволяет организму функционировать в физиологическом ритме, поддерживая уровень боли в режиме «боль как сигнал», с выработкой достаточного количества окситоцина для адекватного течения родов.
2.   Поддержка роженицы в родах мужем в сравнении с традиционными родами позволяет повысить частоту нормальных родов в 1,4 раза (с 57,4 до 82,4%, р<0,05), уменьшить случаи стимуляции родовой деятельности в 2,6 раза (23,6 до 9,2%, р<0,05), обезболивания в родах (с 33,1 до 15,1%, р<0,05) и операций кесаревого сечения (с 10,8 до 5,0%, р<0,05) – в 2,2 раза.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2010, 18:45:53 от Юла »